Rekrutacja

Wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego liceum.

 Na wszelkie pytania udzielimy odpowiedzi telefonicznie lub mailowo.

 

Regulamin rekrutacji

do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

ZgodnieDecyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

Ustala się następujący szkolny regulamin rekrutacji:

1. Kandydat wprowadza podanie w systemie naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/   i  składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

2.W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią i oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3 Ustala się następujący system punktowy:

 

 

Kryterium

Zasady punktowania

Liczba punktów do uzyskania

wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt.

100

oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z 3 wybranych zajęć edukacyjnych oraz języka polskiego

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

-

7

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

(rozp. MEN z dnia 14.03.2017 par. 6)

-

18

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

 

-

3

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny)

 -

200

 

4. Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli):

Wybór klasy

W ramach klasy funkcjonują następujące bloki przedmiotów rozszerzonych

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

Blok ekonomiczny

Program tego bloku przygotowuje do podjęcia studiów na

kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, administracja,

zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki

międzynarodowe.

Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):

matematyka oraz do wyboru: geografia lub historia.

język polski;
 matematyka;
 historia;

geografia

Blok politechniczny

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami

ścisłymi, lubiących eksperymentować, kreatywnych,

planujących w przyszłości studia politechniczne

(architektura, elektromechanika, informatyka, automatyka

i robotyka, itp.) lub uniwersyteckie (nauki ścisłe).

Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):matematyka, fizyka, informatyka.

język polski;
 matematyka;
 fizyka;

informatyka

Blok medyczny

To blok dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych.

Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna,

biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, chemia,

ochrona środowiska, weterynaria, promocja zdrowia oraz

niektórych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego,

jak rehabilitacja i fizjoterapia.

Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):

biologia, chemia oraz do wyboru: fizyka lub matematyka.

język polski;

  matematyka;
 chemia;
 biologia

Blok humanistyczny

Propozycja dla przyszłych studentów kierunków społecznych,

czyli prawa, socjologii, politologii, dziennikarstwa,

stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii

polskiej, historii. To dobry wybór dla uczniów

o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych,

chcących lepiej zrozumieć problemy współczesnego

świata.

Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):j. polski, historiaWOS.

język polski;

matematyka;
  historia;

WOS
 

 

5. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

7. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum.

8. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, osoba zakwalifikowana potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nieprzekazanie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

9. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum

 

* * *

DZIEŃ OTWARTY W NASZYM LICEUM

termin zostanie podany w terminie późniejszym

otwarte-drzwi-29166725.jpg

Nasza szkoła uczestniczy w naborze elektronicznym. 

* * *

 

Kontakt:

(32) 25 - 12 - 344

sekretariat@stoszkola.pl

mprzybyla@stoszkola.pl

mgawronska@stoszkola.pl

 

Licealiści w pierwszej klasie  uczą się przedmiotów ogólnych, a od drugiej wybierają minimum dwa przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym. Zobacz ofertę naszego LO.

Ulotka informacyjna.pdf

 

Raport wizytatorów Kuratorium Oświaty potwierdzający wysoką jakość pracy w naszym LO

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000941533130.pdf

 

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018- 2019.

  • od 18 maja 2018 do 18 czerwca 2018 (godz. 15.00) – wybór szkół i oddziałów oraz składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wniosek wygenerowany w systemie naboru),
  • od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018 (godz. 15.00) - kandydat dostarcza do szkoły I wyboru kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 6 lipca 2018 do godz. 10.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół z podziałem na oddziały,
  • od 6 lipca 2018 do 12 lipca 2018 (do godz. 15.00) - potwierdzanie przez kandydatów woli nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 13 lipca 2018 do godz. 10.00 ogłoszenie listy przyjętych do szkoły i informacja o wolnych miejscach.

 

Wymagane dodatkowe dokumenty:

podanie ucznia (do pobrania poniżej), w którym należy podać wybrany blok przedmiotów oraz drugi język obcy: niemiecki, francuski, lub hiszpański

 

Pobierz :   Podanie LO.doc

 

Laureaci konkursów przedmiotowych przez pierwszy rok szkolny są zwolnieni z połowy czesnego.

 

 

 

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

News STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...