Konstytucja

 

I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych

im. Stanisława Konarskiego

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

w Katowicach

uchwalona w listopadzie 1994 roku

( nowelizacja 2006 r. )

 

 

 

         Społeczność szkolna, będąc przekonana o konieczności demokratycznego uregulowania zasad współżycia i funkcjonowania szkoły, postanowiła opracować Konstytucję, która jest efektem dyskusji i wymiany poglądów prowadzących do przeniesienia idei demokracji na grunt szkoły. Postanowiliśmy więc nadać jej następujące brzmienie:

 

I

 ORGANY  SZKOŁY

 

                Organami I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St.Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego są:

 • Rada Nauczycieli
 • Rady Rodziców
 • Rady Uczniów
 • Dyrektor

Organy szkoły mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków, w każdej sprawie dotyczącej szkoły i przedstawiania ich właściwym adresatom.

 Tylko Dyrektor może reprezentować szkołę na zewnątrz. Ponadto kieruje on bieżącą działalnością szkoły. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 28 STO w Katowicach.

Celem Rady Nauczycieli jest dbanie o prawidłową realizację programów nauczania oraz zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w imieniu Grona Pedagogicznego. W jej skład wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły.

Rady Rodziców są organami opiniująco-doradczymi Dyrektora, nauczycieli oraz organu prowadzącego, czyli SKT nr 28 STO w Katowicach.

Organem reprezentującym wszystkich uczniów Zespołu są Rady Uczniów. W ich skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas wyłonieni w wyborach. Rady Uczniów mają prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi. Muszą jednak porozumieć się z Dyrektorem.

Funkcje i zasady działalności Rady Nauczycieli, Rad Rodziców, Rad Uczniów oraz Dyrektora szczegółowo regulują Statuty Szkół.

 

 

II

 PRAWA  I  WOLNOŚCI   UCZNIA

 

Uczeń ma prawo do:

 • poszanowania swej godności, poglądów i jawnego wyrażania opinii nie obrażających nikogo,
 • prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia z uwzględnieniem konsultacji i kółek zainteresowań

Sposób oceniania winien być:

 • sprawiedliwy
 • obiektywny
 • zgodny z wcześniej ustalonymi kryteriami oceny

O pisemnych sprawdzianach uczeń musi być powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu jednego tygodnia nie więcej niż dwa.

Kartkówka jest to niezapowiedziane sprawdzenie wiadomości, obejmujące tematykę ostatnich trzech godzin lekcyjnych.

Uczeń ma możliwość  poprawienia każdej oceny niedostatecznej i po porozumieniu z nauczycielem, również niezadowalających go ocen pozytywnych. Dotyczy to zarówno ocen końcowych jak i cząstkowych.

Uczeń ma prawo do indywidualnego toku nauczania.

Członek społeczności uczniowskiej ma prawo do odpoczynku między zajęciami. Na dłuższe przerwy w nauce nie wolno zadawać prac domowych. Przez dłuższe przerwy rozumie się okresy świąteczne i wakacyjne.

W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen.

Stypendium naukowe mogą otrzymywać uczniowie z najwyższą średnią, która nie może być niższa od 5,0, przy co najmniej bardzo dobrej ocenie ze sprawowania.

Uczeń ma prawo wpływać na życie szkoły przez działalność samorządową.

 

III  

 OBOWIĄZKI  UCZNIA

 

            Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Konstytucji Szkoły.

Ma obowiązek:

 • czynnego udziału we wszystkich formach zajęć przewidzianych kalendarzem szkolnym
 • poszerzania swojej wiedzy i umiejętności
 • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych oraz
 • uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach fakultatywnych

Powinnością ucznia jest:

 • godne zachowanie nie odbiegające od powszechnie przyjętych norm moralnych i kulturowych, a szczególnie przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.

Na terenie szkoły i na wycieczkach szkolnych ucznia obowiązuje zakaz:

 • palenia tytoniu
 • spożywania alkoholu
 • zażywania lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.

Uczeń ma obowiązek troszczyć się o pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich wyposażenie. Każda klasa ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną za swoją salę i używane sprzęty.

Niedozwolone jest samodzielne opuszczanie zajęć – zgodę na zwolnienie może wyrazić jedynie wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności Dyrektor Szkoły.

Uczeń powinien wyglądać czysto i schludnie. W czasie uroczystości oraz wyjść organizowanych przez szkołę obowiązuje go odświętny strój.

Każdy członek naszej społeczności ma obowiązek podporządkowania się organom szkoły i odpowiedzialnego ponoszenia konsekwencji swego postępowania.

Przestrzeganie powyższych zasad Konstytucji obowiązuje podczas wszystkich form zajęć prowadzonych przez szkołę.

 

IV

     NAGRODY

 

Za rzetelną naukę, wzorowa postawę i wybitne osiągnięcia ustala się następujące nagrody:

 1. pochwała wychowawcy wobec klasy
 2. pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej
 3. przyznanie stypendium naukowego
 4. wyróżnienie nagrodą rzeczową, podczas zakończenia roku szkolnego za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pełną frekwencję oraz aktywny udział w życiu klasy i szkoły
 5. uhonorowanie wybitnych uczniów przez Radę Nauczycieli medalem „SAPERE AUSO”, wręczaną absolwentom na zakończenie nauki w liceum.

 

V

KARY

 

Za nie przestrzeganie Konstytucji Szkoły przewiduje się następujące kary:

 1. nagana wychowawcy wobec klasy
 2. konsultacja wychowawcy z rodzicami w obecności ucznia
 3. nagana Dyrektora wobec klasy z powiadomieniem rodziców
 4. odebranie przyznanego stypendium naukowego
 5. zawieszenie w prawach ucznia podpisane przez Dyrektora do momentu wydania ostatecznej decyzji przez Zarząd SKT nr 28 STO w Katowicach, który po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli, Rady Rodziców i Rady Uczniów może:
  • wyrazić zgodę na warunkowe zakończenie semestru lub klasy
  • skreślić z listy uczniów wówczas, gdy postawa ucznia godzi w dobre imię szkoły
 6. W przypadku poważnego przekroczenia zasad Konstytucji przez całą klasę, zawieszenie w prawach ucznia może dotyczyć całej klasy.

 

VI

FINANSOWE ZASADY DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

            Czesne i wpisowe pobierane są w celu pokrycia kosztów działalności szkoły. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów:

 • wycieczek
 • obozów
 • dodatkowych zajęć kulturalnych

Czesne należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca. Miesięczna zaległość w uiszczeniu czesnego jest podstawą do skreślenia z listy uczniów.

            Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek ubezpieczać się osobiście.

            W przypadku rezygnacji ucznia z uczęszczania do szkoły lub jego usunięcia, wpisowe oraz czesne za rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi.

            Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji losowej może wystąpić o okresowe zmniejszenie  lub zwolnienie z czesnego. Decyzję podejmuje Dyrektor wraz z innymi organami szkoły.

 

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Z dniem wejścia w życie Konstytucji Szkoły przestają obowiązywać sprzeczne z nią postanowienia Regulaminu szkoły i Kodeksu Ucznia.
 2. Interpretacja kwestii spornych lub zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze decyzji podjętej na wspólnym posiedzeniu wszystkich organów szkoły, większością co najmniej dwu trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Sprawy nie uregulowane niniejszą Konstytucją rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące Statuty Szkół i aktualne zarządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 4. Konstytucja Szkoły wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1994 roku.

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

Newsletter STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...